Loading

బ్లాగ్
Exterior Wall Waterproofing: Choosing the Right Solutions for Long-lasting Protection

26, July 2023

బిర్లా వైట్ వారి వైట్ సిమెంట్ నవీకరణ

11, September 2023

వైట్ సిమెంట్ అడ్వెంటేజ్ తో, ఫినిష్ మరియు డ్యూరబిలిటీ

11, September 2023

వైట్ సిమెంట్ అడ్వెంటేజ్ యొకక శక్తి

11, September 2023

వైట్ సిమెంట్ అడ్వాంటేజ్ ప్రయోజనాలు

వైట్ సిమెంట్ అడ్వాంటేజ్ ప్రయోజనాలు

1

మన్నికైనవి

2

మరింత మేలైన అడ్ హెజివ్ నెస్

3

అధిక బ్రీదబిలిటీ (పీల్చేగుణం)

4

నిశితమైన బీటలను కవర్ చేస్తుంది (పూడుస్తుంది)

5

కలర్ యొక్క ట్రూటోన్ ని చూపిస్తుంది

6

మరంత మేలుగా పిగ్మెంట్ వ్యాపించి, మేలైన కవరేజ్ ఇస్తుంది

7

ప్రకాశవంతమైన మెరుపుని ఇస్తుంది

8

డిజైన్లు సృష్టించే స్వేచ్ఛను ఇస్తుంది

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Question 1

బిర్లా వైట్ వైట్ సిమెంట్ విప్ావాన్ని ఎప్పుడు మొదలుపెట్టారు?

ఇరవై ఏళ్ళ క్రితెం, మెం బిర్లా వైట్ వాల్ కేర్ ప్పట్టాతో ఈ వైట్ సిమెంట్ విప్ావాన్నిమొదలుపెట్టాెం. ఈ ప్పట్టా, వైట్ సిమెంట్‌తో క్రప్త్యేక శ్రేణి్‌ఆర్‌డీ పాలిమరాన్న (జరమన్ పాలిమరాన్న) కలిపి తయారు చేయబడెంది. ఆ తరవాత, మెం సమర్ుెంచే ఉతుత్తులు అన్నిటిలోనూ వైట్ సిమెంట్ చేర్ి న్నర్లమణ క్షేక్రతెం రూపాన్ని మార్చిసెం.
Question 2

గోడలి వైట్ సిమెంట్-ఆధార్త ఉతుత్తులు వాడటెం వలా క్రప్యోజనెం ఏమిటి?

వైట్ సిమెంట్ మా ఉతుత్తుల క్రేణిలో ఒక కీలకమైన పాక్రత పోషెంచే నవక్రప్వరుక మిక్రరమెం. పాాసార్ చేయబడన ఉప్ర్తలాల మీద దీన్ని పూయడెంవలా అఢీషన్ మరుగుప్డటమ కాక, ఉప్ర్తలెం ఫిన్నష్ కూడా చాలా చకకగా ఉెంటెంది. వాల్-కేర్ ప్పట్టా, వాటర్‌శ్రూఫెంగ్ సొల్యేషన్్, డస్ాెంప్ర్ పెయెంట్, ప్రైమర్ ఇెంకా టెకూ్ిర్ల వెంటి మా ఉతుత్తులలో వైట్ సిమెంట్ చేర్ి, మెం క్రప్తి భారతీయ ఇెంటి దర్లానీ ప్పనాది నెంచి ముగెంప్ప వరకు మరుగుప్ర్చాెం.
Question 3

బిర్లా వైట్ వార్ వైట్ సిమెంట్ ఎడావెంటేజ్ ఉతుత్తులు ఎెంత కాలెం మనితాయ?

టాప్‌కోట పెయెంట్ పూత లేకుెండా, సధారణెంగా బిర్లా వైట్ సిమెంట్ సుమారు 2 నెంచి 3 ఏళ్ళ వరకు దాన్న మన్నికన్న కొనసగసుుెంది. అయత్య, టాప్‌కోట పూయడెంతో దాన్న దీర్లాయువు పొడగెంచబడుత్తెంది.
Question 4

బిర్లా వైట్ వార్ వైట్ సిమెంట్ ప్లు విధాలుగా ఎలాగ ఉప్యోగప్డుత్తెంది?

బిర్లా్‌వైట్‌వారి్‌వైట్‌సిమెంట్‌నిర్లాణాల్‌కెంశ్రీట, అలెంకరిెంపు, పోతపోసిన్‌వస్తువులు, టైల్్‌అఢీసివ్‌లు, శ్రౌట్‌లు్‌ఇెంక్‌మరెన్నో్‌విస్ుృతమైన్‌విధాలుగా్‌ఉపయోగపడుతెంది.్‌వైట్‌సిమెంట్‌వాడటెంవలా్‌వారి ఉతుత్తులి ఒక మలైన క్రప్యోజనెం చేకూరిబడ అనేక సృజనాతమక సెంభావేతలన ప్ర్శోధెంచే అవకాశాలు కలుగుతాయ.
Question 5

పెయెంటరుా బిర్లా వైట్ సీప్ గార్్ వాటర్‌శ్రూఫెంగ్ సొల్యేషన్్ ఎెందుకు ఎెంచుకోవాలి?

సధారణెంగా, పెయెంటరుా వైట్ సిమెంట్‌ని వాటర్‌శ్రూఫెంగ్ ప్దారథెంగా ఉప్యోగసురు, ముఖ్ేెంగా చైమమి ఆధీనమై ఉని క్రపాెంతాలలో. బిర్లా వైట్ సీప్ గార్్ వైట్ సిమెంట్-తో పాటూ క్రప్త్యేిత ప్దార్లథలు ఇెంకా ్‌ెాిబులల్్‌శ్రేడ్ జరమన్ పాలిమర్ కలిపి సూక్రతీకర్ెంచబడుత్తెంది కాబటిా ి అన్నిటి కనాి ఉతుమమైన ఎెంపిక అవుత్తెంది.
Question 6

బిర్లా వైట్ ప్రైమాకోట్ ఎలా సూక్రతీకర్ెంచబడుత్తెంది ?

బిర్లా వైట్ ప్రైమాకోట్ (ఇెంట్టర్యర్/ఎకీ్ీర్యర్), వైట్ సిమెంట్ ఇెంకా TiO2 లతో నేరుుగా కలిపిన, ఒక అతి జాక్రగతుగా తయారు చేయబడన కోటిెంగ్ సొల్యేషన్. ప్రైమాకోట్ మిక్రరమెంలో వైట్ సిమెంట్ ఇెంకా TiO2 లు పిగ్మెంట్ ఏజెంటబు్‌గా విన్నయోగెంచబడతాయ. ఈ ఉప్యోగెం ఉతుతిుి మర్ెంత హెచైిన ర్ఫ్లాిావ్ ఇెండెక్స్ (RI) చేకూరుసుుెంది కాబటిా ఈ వరగెంలో, బూడద రెంగు సిమెంట్ పాాసార్ లేదా ప్పట్టా ఉప్ర్తలాల కనాి క్రేషఠమైన అపారదరశకత కలగజేసుుెంది.
Question 7

శ్రూటోన్‌ఎక్సబు డస్ాెంప్ర్ పెయెంట్‌ని ఎకకడ పూయవచుి?

రెండటిలోనూ మూలప్దారథెంగా సిమెంట్ ఇమిడ ఉెంది కాబటిా, వైట్ సిమెంట్ ఇెంకా పాలిమరాన్న కలిపి తయారు చేయబడే బిర్లా వైట్ వార్ శ్రూటోన్‌ఎక్సబు డస్ాెంప్ర్ పెయెంట్‌ని సిమెంట్-యుకు పాాసార్ లేదా సిమెంట్-ఆదార్త వాల్ ప్పట్టా గల ఉప్ర్తలాలై పూయవచుిన.
Question 8

బిర్లా వైట్ వాల్ ప్పట్టా మారెెట్‌లో ఉనిఇతర వాటి కనాి ఏ విధెంగా శ్రేష్ఠమైనది ?

వైట్ సిమెంట్ ఇెంకా క్రప్త్యయకమైన క్రేడ్ గల ఆర్‌డీ పాలిమరాతో సూక్రతీకర్ెంచబడే బిర్లా వైట్ వాల్ ప్పట్టా, సిమెంట్-ఆదార్త పాాసార్ ఉప్ర్తలాలై పూయబడుత్తెంది. సిమెంట్‌తో సిమెంట్ అత్తకుకనిప్పుడు హెచైిన కెంక్రపెసివ్ ఇెంకా టెెంజైల్ రిుగల అఢీషన్ జరుగుత్తెందన్న బాగా తెలిసిన విషయమ... “ ేాిెంగ్ గాన్. బలెం ఆన్.”
అెంత్య కాక, బిర్లా వైట్ వాల్ ప్పట్టా, ఎకుకవగా మన్ని దీరాకాలెం వరకు చకకగా ఉెండేలా చేసే హెచైిన నీటి న్నరోధక గుణెంతో పోట్టదారుా కనాి ఎెంతో బాగా ప్న్న చేసుుెంది.