മീഡിയ

സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാനോ ഉൽപ്പന്ന അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനോ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളെ മാധ്യമങ്ങൾ പല തവണ പകർത്തുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം പ്രദിദ്ധീകൃതമായെന്ന് അറിയാൻ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പരിശോധിക്കുക !

Loading

മീഡിയ

സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാനോ ഉൽപ്പന്ന അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനോ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളെ മാധ്യമങ്ങൾ പല തവണ പകർത്തുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം പ്രദിദ്ധീകൃതമായെന്ന് അറിയാൻ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പരിശോധിക്കുക !
ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു
ACEF Awards
PDF കാണുക
Birla White has been awarded with Social Impact Award by Indian Chamber of Commerce.
PDF കാണുക
Birla White bags the 'Best Social Media Brand 2020' award at Sammies!
PDF കാണുക
Birla White has been recognized for its Outstanding Performance in Innovative Initiatives 2019
PDF കാണുക
Birla White's Kharia Khangar wins the Golden Peacock Occupational Health & Safety Award 2020
PDF കാണുക
Birla White recognized for 'Environment Excellence' and 'Energy Efficiency'
PDF കാണുക
സോഷ്യൽ ഫീഡ്
പ്രസ് റിലീസ്
ടിവി പരസ്യങ്ങൾ