ബിർള വൈറ്റ് റോക്ക്സ്റ്റാർസ്

Loading

ബിർള വൈറ്റ് റോക്ക്സ്റ്റാർസ്

ഞങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നം വിപണിയിൽ‌ ലഭ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബിർള വൈറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ‌ ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോൾ‌, പെയിൻറർ കുടുംബമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധാരണ നിലവാരമുള്ള ചുമരുകളും സുന്ദരവും ശക്തവുമായ ചുമരുകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നികത്തുന്നത്. അവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവരെ കാണാൻ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക!
അവർ ആരാണെന്ന് കാണാൻ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക!
പെയിൻറർമാർ സംസാരിക്കുന്നു
ഉന്നതി നൈപുണ്യ വികസനം
An initiative by
BirlaWhite Logo

ഉന്നതി നൈപുണ്യ വികസന പരിപാടി - പെയിൻറർ സമൂഹത്തിനായി ബിർള വൈറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം. ഇതിലൂടെ അവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം, ശരീരഭാഷ, ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിടുന്നു

പെയിൻററുടെ എൻറോൾ ചെയ്തതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും
800
ഇതുവരെ നടത്തിയതുമായ സെഷനുകളുടെ എണ്ണം
25