ಮಾಧ್ಯಮ
ಹಲವು ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಲೀ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ!
ಮಾಧ್ಯಮ
ಹಲವು ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಲೀ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ!
ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
Birla White's Kharia Khangar wins the Golden Peacock Occupational Health & Safety Award 2020
ಪಿಡಿಎಫ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Birla White recognized for 'Environment Excellence' and 'Energy Efficiency'
ಪಿಡಿಎಫ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಫೀಡ್
ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ
ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು