ಮಾಧ್ಯಮ

ಹಲವು ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಲೀ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ!

Loading

ಮಾಧ್ಯಮ

ಹಲವು ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಲೀ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ!
ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
Birla White has been awarded with Social Impact Award by Indian Chamber of Commerce.
ಪಿಡಿಎಫ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Birla White bags the 'Best Social Media Brand 2020' award at Sammies!
ಪಿಡಿಎಫ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Birla White has been recognized for its Outstanding Performance in Innovative Initiatives 2019
ಪಿಡಿಎಫ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Birla White's Kharia Khangar wins the Golden Peacock Occupational Health & Safety Award 2020
ಪಿಡಿಎಫ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Birla White recognized for 'Environment Excellence' and 'Energy Efficiency'
ಪಿಡಿಎಫ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಫೀಡ್
ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ
ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು