ഗുണനിലവാര പരിശോധന
ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നതിലാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിലും സേവനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ കർശനമായ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കാറുണ്ട്

Loading

ഗുണനിലവാര പരിശോധന
ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകുന്നതിലാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിലും സേവനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ കർശനമായ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കാറുണ്ട്
ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയ
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ 3 ഘട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു.
Receipt
കൈപ്പറ്റുക
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായ ചുണ്ണാമ്പുസ്റ്റോൺ, കളിമണ്ണ്, പെറ്റ്കോക്ക്, ഫ്ലൂസ്പാർ, ജിപ്സം (വലുപ്പവും രാസഘടനയും).
In-process
പ്രക്രിയക്കിടയിൽ
അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ പൊടിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെ അവശിഷ്ടം, രാസഘടന, പെറ്റ്-കോക്ക് പൊടിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെ അവശിഷ്ടം, ആഷ്, സിവി, ക്ലിങ്കർ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ, ജിപ്സം കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനോടുകൂടിയ ക്ലിങ്കർ ഗ്രൈൻഡിംഗും അതിൻറെ സൂക്ഷ്മതയും.
Package
പാക്കേജിംഗ്
സിമൻറ് പാക്കിംഗ് ഘട്ടം: പാക്കിംഗ് ടെംപറേച്ചർ, പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഗുണമേന്മ.
ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ നടപടിക്രമങ്ങൾ
ഞങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ബിർള വൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:
Quality Control Procedures